پنجم آذرماه
من در مورد سنت هفتم که میگوید: "هر گروه باید کاملا خود کفا باشد" هرگز به خوبی فکر نکردم . تصور میکردم این سنت تنها به پرداخت اجاره مربوط میشود . اخیرا وارد گروهی شدم که امور مالی را خودش حمایت میکرد اما چون هیچکس خدمتی انجام نمی داد هنوز کاملا خودکفا نبود من اکثرا مسئولیت های مختلف را بر عهده میگرفتم وقتی دوره های خدمتم تمام میشد هیچکس تمایل نداشت مسئولیت مرا قبول کند اما آنچه را احساس میکردم دوست دارم برای خودم انتخاب کنم . و بدون توجه به کم کاری دیگران انجام میدادم . جلسه بسته شد . به عقیده من گروهی که نتواند مسئولیت های خدماتی خود را انجام دهد کاملا خود کفا نیست . امروز بخاطر رشد بیشتر گروه سپاسگزارم . امروز برای تعهد نسبت به سنت ها بسیار قدر دانی میکنم . من معتقدم همچنانکه گروه خود را پرورش میدهیم باعث رشد و اختیار دادن به خودمان میشویم ما میتوانیم همکاری کنیم . میتوانیم انتخاب هایی داشته باشیم که به ما کمک که بما کمک میکند باعث بهبودی خود و دیگران شویم .

یاد آوری امروز

.خود کفایی کامل گروه الانان چیزی بیش از پرداخت اجاره بهاست تداوم خدمت برای منافع مشترک ما اهمیت دارد . امروز در مورد خدمت در گروه و ایجاد همکاری فکر خواهم کرد . من به شیوه های مختلفی میتوانم گروه را حمایت کنم . وقتی که سبد چرخانده میشود و میتوانم آنقدر که در توانم است کمک کنم . همانطور همانقدر اهمیت دارد که من میتوانم وقت خود را برای حمایت های گروه اختصاص دهم .