پنجم آذر:   همه چیز را گرامی بدار.

   این نقل قول از دو سال پیش زندگی من و همسرم را به کلی متحول ساخت. دو سال پیش زمانی که در یک برنامه دوازده قدمی دیگر شرکت می کردیم این نقل قول وارد زندگی روحانیمان گردید. ما درد و رنج بسیاری را در مسیر تغییر تجربه کردیم. با وارد شدن این نقل قول به زندگی روحانیمان به یکباره همه چیز دگرگون شد. آنرا به عنوان ابزاری برای کنترل خشم و نفرت و احساسات ناخوشایند دیگر به کار می بردیم. من این مطلب را با شما به مشارکت می گذارم تا شکرگذار این برنامه و تمامی احساسات خوشایند و ناخوشایند خود باشم.

برای امروز، به دنبال فرصتی جهت برطرف شدن یکی از ترس های خود خواهم بود. می دانم با کمکی که در دسترس دارم موفق خواهم شد.