چهارم آذر:   اگر روح نورانی باشد، زیبایی در وجود و چهره انسان نمایان است. اگر زیبایی در چهره و وجود نمایان باشد، هماهنگی و آرامش در خانه جاریست. اگر هماهنگی و آرامش در خانه باشد، نظم و توسعه بر کشور حاکم است. و اگر نظم و توسعه بر کشور حاکم باشد، صلح و آرامش بر جهان حاکم است.

   آیا ممکن است اگر اعمالم را تغییر دهم جهان تغییر کند؟ این ضرب المثل تاثیر شگرفی بر من داشته تا از طریق آن به درک چگونگی تاثیر ارتباطات خود با اطرافم پی ببرم. بارها اتفاق افتاده که عضوی در جلسه ای مشارکتی کرده که تاثیری عمیق بر من گذاشته و فرصتی داده تا به شیوه ای تازه از بعضی نواقص خود رهایی یابم. کس چه می داند، شاید آن عضو که مرا تحت تاثیر قرار داده توانسته به موجب آنچه به من آموخته دیگران را نیز از طریق من تحت تأثیر قرار دهد. امکانات بی پایانی وجود دارد. چیزی که ما داریم برای دیگران بسیار با ارزش است و می بایست آن را با یکدیگر قسمت کنیم.

برای امروز، خجالت و تردید را رها کرده و تجربه، امید و نیرویم را با دیگران به مشارکت می گذارم.