انتخاب هایی که به سوی رشدهدایت میکند
24نوامبر......3اذر
برای من درارتباط بارشدم ترس های زیادی وجودداشت.مجبوربودم انتخاب هایی داشته باشم که من وعزیزم راتحت قرارمیداد.ازچیزی که قراربوداتفاق بیفتددخیلی میترسیدم .عکس العمل عزیزم چه خواهدبود؟من به تنهایی برای دیدن انتخاب هایم ناموفق بودم .وقتی بایک عضو نارانان صحبت کردم فهمیدم که من دردام نیفتاده ام وترسم مرابه سوی این نگرش کشانده است.حالاباکارکردن برنامه وقتی موفقیتی راتجربه میکنم,چرخه ترس رامیشکنم.روزدیگری ازرشد!
هنگامیکه بحران جدیدی پیش میایدمیخواهم برای نجات دادن بپرم ,احساس میکنم اشتباه ازمن است ,ای کاش کاردیگری انجام میدادم ,چراهمیشه فکرمیکنم من دلیل اتفاق بدی که برای عزیزم می افتدد,هستم؟تفاوت بین نجات دادن کسی وکارکردن روی برنامه چیست؟نیازدارم برای فهمیدن ان کمک بگیرم به راهنمایایک دوست برنامه تلفن میزنم,به تدریج بامشارکت کردن میفهمم که من انتخاب هایی دارم.میبینم عزیزم حق انتخاب دارد.سپس درک میکنم که من نبایدواکنش نشان بدهم .بلکه میتوانمبراساس بهترین علایقم تصمیم بگیرم..
وقتی ترسم ازبین میرودازادم که.نگاهی صادقانه به خودبیندازم ,مجبورنیستم که شخصیت وعزت نفسم راپایمال کنم درلحظات ارام درمیابم که میتوانم ذهنم رتباافکارمفیدپرکنم وبرنامه نارانان به من راه هایی برای کشف درباره خودم و هم چنین راه بهتری برای زندگی پیشنهادمی دهد.
تفکری برای امروز:
وقتی برای خودم انتخاب های بهتری میکنم,زندگی  ام بهترمیشود.نارانان هم چنین پیشنهادمیکندکه اگرمن بخواهم میتوانم اگاهانه ان تغییرات راجهت بدهم وخودم رامیتوانم تغییردهم.دیگرا رافقط میتوانم دوست داشته باشم.