سوم آذر ماه
وقتی شروع به مطالعه قدم هفتم کردم که میگوید : با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند . لیست کمبودهای اخلاقی من شامل محدوده وسیعی از احساسات بود عاجزانه از خداوند خواستم خشم ، ترس و خطاهای من را بر طرف کند در انتظار روزی بودم که هرگز هیچیک از این احساسات را تجربه نکنم البته چنین روزی هرگز نرسید در عوض یاد گرفتم احساسات کمبود های اخملاقی نیستند ماهیت حقیقی اشتباهات من امتنان سرسختانه من برای اگاهی یافتن از احساسات ، پذیرش آنها و رها کردنشان بود . من در قبال برانگیختگی احساساتم قدرت بسیار کمی داشتم . اما آنچه برای انجام دادن آن انتخاب میکنم مسئولیت من است امروز میتوانم احساستم را پذیرفته ، در مورد آنها با دیگران مشارکت کنم و تشخیص دهم آنها احساسات هستند و حقیقت نیستند و بعد رهایشان کنم من مدت زیادی در موقعیتی که ظاهرا خشم و ترحم نسبت به خودم بی نهایت به نظر میرسد نخواهم ماند ، چرا که وقتی به خود اجازه دهم آنچه را همیشه احساس میکنم حس کنم ، احساسات عبور میکنند . احساسات من نابود نمی شوند ، در عوض از کوتاهی کردنهایی که مانع پذیرش من میشوند آسوده خواهم بود .

یاد آوری امروز

وقتیکه قدم هفتم را آموختم ، دعا میکنم آنچه مانع اراده نیروی برترم شده است برطرف گردد . قرار نیست تمامی پاسخ ها را داشته باشم ، تنها لازم است که تمایل داشته باشم . "ما دقیقا نتائجی را که می خواستیم دریافت نکرده ایم ، اما به نظر میرسد همیشه به طریقی آنچه را که احتیاج داشتیم دریافت کرده ایم" .