دوم آذرماه
بسیاری از ما وقتی که از تمرکز بر دیگری و وسواس و نگرانی برای هر شخصی به جز خویش رها میشویم ، آرامش ذهنی پیدا میکنیم و با آرامش ذهن بی هدف می شویم ما میدانستیم در یک موقعیت بحرانی چگونه زندگی کنیم اما غالبا این مستلزم ذره ای تعدیل بود تا به آرامی تسکین یابد . بهای آرامش خاموش بودن دائمی ذهن از زمزمه های ذهنی ایت که وقت زیادی را میگرفتند . و با برداشتن تمرکز خود از دیگران به یکباره فرصت زیادی پیدا کردیم و متعجب بودیم چگونه این اوقات را ر کنیم . من در نتیجه به کارگیری برنامه الانان بیشتر و بیشتر آرام شدم . ولی دوباره خودرا در چنگال ترسهای قدیمی پیدا کردم و متعجب شدم ، انگار میخواستم در بحران باقی بانم . دریافتیم مادامیکه ذهن من مشغول بود ، نمی دانستم چگونه احساس سالمی داشته باشم وقتی نگران بودم ، احساس گرفتاری میکردم و در نتیجه تا اندازه ای کنترل میکردم همچنانکه تمرین میکردم راهنمای من پیشنهاد کرد تلاش کنم ، حتی هنگامیکه احساس ناراحتی یا تردید میکنم آرامش درونی خویش را حفظ کنم . وقتی به این توصیه عمل کردم بارها و بارها به خود اطمینان بخشیدم که در عین سلامتی تحت مراقبت نیروی برتر از خود هستم . امروز میدانم که سلامت عقل و آرامش نعمتهایی هستند که من در نتیجه تلاش ایمانم بدست آورده ام . با تمرین یاد خواهم گرفت که به آرامش اطمینان کنم .

یاد آوری امروز

.امروز از آرامش لذت خواهم برد میدانم که لذت بردن از آرامش اطمینان بخش است . "آرام باش و بدانکه من باتو هستم "