2 آذر
تا بود می‌شنیدم که صداقت، تمایل و روشن‌بینی سه اصل روحانی برنامه‌ی خودیاری می‌باشد. امروز پس از شناخت اصول معنی صداقت به جز صداقت با خودم نیست. شاید من با دیگران صادق بودم ولی راجع به خود می‌دانم که این طوری نبود. همچنین اگر با خودم صادق بودم آخر عاقبت من این نبود. امروز با خود صادقانه می‌گویم که من یک فرد وابسته و بیمار هستم و نیاز به کمک خداوند و دیگران دارم. معنای تمایل برای من شاید تعجب کنید، که از اراده‌ی فردی من قوی‌تر است. میل به رُشد و تغییر مثل میل به سیراب شدن از سرچشمه‌ی زُلال معرفت در وجود یکایک ما زبانه می‌کشد. میل به زندگی در وجود همه موجودات باعث تحول آنها برای بقایشان می‌باشد. امروز معنی وسیع روشن‌بینی در بین هزاران نفر از دوستانی که در گرداب مرگبار وابستگی‌ها اسیر بودند و امروز هر کدام الگویی از معجزات خداوند هستند و می‌باشند. اگر چشمان و گوش‌های خود را باز کنیم و از تجربیات گرانبار آنها سود ببریم، ما هم مثل آنها از عادت‌ها و وابستگی و هم‌وابستگی متقابل رها و آزاد خواهیم بود.
اصول برنامه‌ی خودیاری باور کردنی است!