سنت یازده
22نوامبر.......یکم آذر
مشارکت پیام نارانان باکسانی که نیازدارندمهم است.زیراهدف اصلی نارانان ارایه کمک واسایش به کسانی است که ازاثرات اعتیادفرددیگری رنج میبرند.بااین این وجود,ازان جاییکه "گمنامی اساس روحانی تمام سنت های مامیباشد"نبایدخیلی به تبلیغ برنامه نارانان به صورت همگانی علاقه مند باشم.
من به عنوان یک فردمیتوانم مشارکت کنم که چطورنارانان به من کمک کرده است وبه دیگران هم پیشنهادبدهم مه انهامیتوانندهمان کمک رابیابند.
سنت یازده به من یاداوری میکندکه این انتخاب شخصی است .ممکن است بعضی اعضاراحت نباشندکه عضویتشان درنارانان رادراجتماع بیان کنند,یااینکه نیازنیست هرعضوی ,عضویتش رافاش کند.
درسطح عمومی (مطبوعات ,رادیو,فیلم,اینترنت,ودیگرشکل های رسانه جمعی)نبایدموعظه کنم یااموزش دهم .نبایدمتعصب باشم وسعی داشته باشم دوستان وخانواده ام رابه زوربه جلسات بکشانم.وقتی باروش های جدی,مسایل  خودرامدیریت میکنم,بابخشش,رفتاری مثبت ,عاشقانه تر,تغییری مثبت رانشان میدهم والگوی خوبی میشوم,این رفتاری است که دیگران به ان توجه خواهندکرد.وقتی انهااین تغییرات مثبت راکه درزندگی ام اتفاق افتاده میبینند,ممکن است جذب برنامه شوند.
قسمت دوم سنت یازده به من یاداوری میکندکه من همیشه باید"گمنامی تمام اعضای NAرامحترم بدارم"به عنوان فردی که یک معتادرادوست داردممکن است به معتادبهبودیافته ام مغرورشده  وبخواهم موفقیت اورابادیگران مشارکت کنم.به دوستانی که عزیزمعتادی دارند بگویم:"ببیندNAبرای معتادم چکارکرده است"این وظیفه من نیست .برچسب معتادحتی بعدازسالهابهبودی میتواندابروی معتادم راببرد.فقط زمانی که خودمعتاداحساس کندزمان مناسبی برای گفتن ان است حق داردبه دیگران بگویدکه برنامه NAب ای اوچکارکرده است.
تفکری برای امروز:بایدبه خاطرداشته باشم [دوصدگفته چون نیم کردارنیست]قبل ازاینکه.به دیگران درموردنارانان حرفی بزنم,بایدمطمعن شوم که انهامیخواهند."روابط عمومی مابراصل جاذبه است تاتبلیغ,ماهمیشه گمنامی خودرادرسطح مطبوعات ,رادیووفیلم حفظ میکنیم خصوصامراقب هستیم گمنامی تمام اعضاNAرامحترم بداریم."سنت یازده نارانان