1 آذر
بهبودی یک روند بمرور و روزانه و پیش رونده می‌باشد. من مادامی که رهنمودهای برنامه را به کار می‌گیرم در مسیر درست و صحیحی قرار دارم. صحت برنامه در این است، که هر روز برای خودم برنامه‌ای درست کرده و طبق آن برنامه و مشورت با راهنما زندگی می‌کنم. امروز با شرکت در جلسات و مشارکت سهم خود را از بهبودی گرفته و با تجربه‌ی خود با دیگران سهم می‌شوم. امروز از خداوند، از دوستان و گروه به خاطر حمایتشان از من سپاسگزاری می‌کنم. دوستی حاکم بر جمع دوستان نیاز مرا به سمت وابستگی خداوند، اجرا می‌گذارد. امروز در مقایسه با گذشته برخورد و تحمل من نسبت به پذیرش مشکلات و اتفاقات افزایش پیدا کرده است و مثل گذشته مرا آزاد نمی‌دهند. گاهی احساس می‌کنم که خواب هستم و با بیدار شدنم احساس می‌کنم، که همه چیز و همه آرزوها یک‌باره محو و نابود می‌شوند. امروز به خاطر می‌سپارم که دلیل اصلی آمدن من به جلسات و اجرای اصول خودیاری و گروه برنامه چیست؟ من دیگر جایی نداشتم و همه از من گریزان بودند و بابت هرچیزی به من گیر می‌دادند، حال من ماندمو یک دنیا آرامش، خداوند ترا شکر می‌کنم.