رفتارغیرقابل قبول..21نوامبر..30ابان
وقتی به رفتارهای غیرقابل قبول معتادفکرمیکنم اولین چیزی که به ذهنم می ایدکارهای معتاداست.معتقدم رفتارمعتادم باعث بحران است وزندگی مراغیرقابل اداره کرده است.برایم اسان است که دیگران رابه خاطرناراحتی هایم سرزنش کنم.صورت حساب هابه موقع پرداخت نمیشدند,چون پول ان رابرای زندان ووکیل استفاده ,میشد,نمیتوانستم برای خودم لباس بخرم چون پول مجوزطرح ترافیک رهن بنگاه ,وحتی فروشنده موادراپرداخت میکردم.
بعدازحضوردرجلسات نارانان خواندن,نشریات وکارکردن قدم هاباراهنمایم,فهمیدم رفتارمن نیزناپسندبوده است.
من انتخاب کرده ام که پول زندان ,وکیل وفروشنده موادرابپردازم من انتخاب کرده ام که برای خودم لباس نخرم وبنابراین پول برای راحت شدن معتادازعواقب مصرفش دردسترس باشد
من انتخاب هایی میکردم که برایم پذیرفتنی بود.برایم اسانتربودکه معتادراسرزنش کنم.سرزنش معتاداسانترازتشخیص دادن رفتاروکارهایی بودکه باعث ناراحتی ام میشد.
درنارنان یادگرفتم که به خودم نگاهی بیندازم ومسول رفتارهایم باشم.من حق انتخاب دارم ومیتوانم رفتارم راطوری انتخاب کنم که مراخوشحال سازددرست مثل معتادکه میتواندمیتوانم اشفتگی یاارامش راانتخاب کنم.رفتار.ناپسندبه نگاه ببیننده بستگی دارد.من مسول رفتاروشادی خودم هستم.
تفکری برای امروز:وقتی انگشت اشاره ام به سمت کسی است واورابرای ناراحتی هایم سرزنش میکنم,نیازاست که به ان انگشت هایم که سمت خودم برگشته اندنگاه کنم.