سی ام آبان:   بیداری آگاهی درونی مثل راه رفتن روی شبنم است. سرانجام مرطوب خواهی شد.

   وقتی این عبارت را شنیدم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و به همین دلیل است که به جلسات می آیم. می دانم که شرکت مرتب در جلسات عاقبت موثر واقع خواهد شد. کسانی را دیده ام که به طور جسته گریخته به جلسات می آیند و بعد از مدتی از جلسه دور می شوند. اما آنان که به طور مرتب در جلسات شرکت می کنند عاقبت پاک می مانند. قدرت جلسات در همین است. بطور مرتب در جلسات شرکت کنید، عاقبت مرطوب خواهید شد.

برای امروز، برای معتاد در عذاب دعا می کنم و او را تشویق می کنم تا باز هم در جلسات شرکت کند.