بیست و نهم آبان
گروه بسیار کوچک ما بعد از نگاهی درست به خود متوجه شد که در مسیری قدیمی بدون اینکه آنرا بشناسیم قدم گذاشته ایم . مدت زیادی از زمانیکه ما تازه واردی داشتیم گذشنه بود و بنظر میرسید تمام صحبت های ما در جلسات و میزگردهای دوره ای بر اساس کتاب فقط برای امروز در الانان . به جز تغییراتی جزئی بر همین محور هستند . ما وجدان گروه را در نظر گرفته و تلاش کردیم در بعضی جلسات از دیگر نشریات الانان استفاده کنیم با سایر گروههای محلی تبادل نظر کردیم عضویت ما در طول سال ، سه برابر شد بزودی تازه واردین زیادی داشتیم ، بطوریکه برای گسترش جلسات جدید خود از عده ای تازه واردین کمک گرفتیم . به دلیل تمایل ما بعنوان یک گروه ، هر یک از ما به صورت انفرادی از فهرست جلسات آگاه شدیم .

یاد آوری امروز
.
هر گروه مانند یک شخص در خلال تغییراتی مسیر خود را می پیماید اما ما نباید به تنهایی با این تغییرات مواجه شویم . سنت دوم به ما یاد آوری میکند که پروردگار مهربان در وجدان گروه خود را بیان میکند . وقتی هریک از ما برای رشد کردن تمایل داشته باشد ، همه ما بهره مند خواهیم بود شد . به غیر از تمایل گروه به پیروی کردن از آنچه ممکن است در خلال عضویت با سلامت عقل بیان شود ، دانستن اینکه راهنمایی گروه از طریق افراد صورت نمی گیرد . موجب احساس آسودگی خاطر میشود .