تمرکزراروی خودم بگذارم             ۱۵ نوامبر     24ابان             

بعدازشرکت درجلسات نارانان,مدت هابزرگترین ارزویم این بودکه شریک زندگیم بهبودی رابپذیردوپاک شود.گاهی وقتی فکرمیکردم که اونیازبه راهنمایی یاتصحیح من دارد,دهانم رامی بستم_گاهی دندان هایم رابه هم فشارمیدادم.درنتیجه ماخیلی خوب پیش میرفتیم .باگفتن داستان بهبودی که ازدوستان جدیدم درنارانان می شنیدم واینکه برنامه چقدرشادبودن من ورهاکردن گوشه وکنایه های فراوان شده است,برایش ازبهبودی میگفتم.سپس معجزه ای اتفاق افتاد.وقتی معتادونیروی برترش اماده بودند,معتادمصرفش راقطع کرد.بجای اینکه دنیایم غرق خوشی شودناگهان معتادم به من گفت که بهبودیش الویت اوست واین اخلاق من برای پاک ماندن به اوکمک نمی کندواینکه اگرنمی توانم تمرکزم راازروی اوبردارم بایداوراترک کنم.چه صدای بیدارکننده ای!!!!این چیزی نبودکه انتظارداشتم.دردبسیاربزرگی درقلبم بودوبرای هزارمین بارتعجب کردم که چرانمی توانم یک نامزد عادی داشته باشم.وقتی به یاداوردم که تمرکزراروی خودم نگه دارم برنامه نارانان به نجاتم امدهنگامیکه این راتمرین کردم فهمیدم من ازته دل این شخص رادوست دارم,معتادباشدیانباشدومن بخاطراین عشق عمیق اینجاهستم.برای ماندن وحقیقی بودن ان هدیه ی عشق بایستی شهامت تغییرکردن راکم کم به دست میاوردم.تغییرخودم نه تغییردادن معتادم.این یکی ازبهترین هدیه هایی است که ازبهبودیم دریافت کرده ام وتمام انها رامدیون نارانان هستم .جایی که من یادگرفتم خوب است که یک معتادرادوست داشته باشم.
تفکری برای امروز:برنامه بهبودیم راکارمیکنم واجازه میدهم معتادروی بهبودی خودش کارکند.تمرکزم.راروی خودم نگاه خواهم داشت چون چیزی است که باان می توانم تغییرایجادکنم....