بیست و چهارم آبان
وقتی در اولین جلسه حضورم در الانان به جای دریافت یک نسخه "برای تغییر الکلی چه باید کرد و چه نباید کرد" قدمهای 12 گانه را دریافت کردم به قدری از این موضوع نا امید شدم برای برداشتن قدمها هیچ تلاشی نکردم چون فکر میکردم به تمام سه قدم اول به خوبی رسیده ام من میدانستم که عاجزم هستم . به خداوند ایمان داشتم و و میخواستم مشکلاتم را برای هر شخص دیگری که آن مسائل را داشته باز گو میکنم . همچنان به حضور در جلسات ادامه داده و متوجه شدم که من واقعا عجزم را نپذیرفته ام یا از تالشم برای کنترل کردن هر کس و هر چیز در اطرافم جلوگیری نکرده ام . در نتیجه به مرحله "رها کن و به خدا بسپار" رسیدم . امروز من از داشتن پروردگار مهربان بسیار خوشحالم و وقتی نهایتا میگویم :
"خواست من چیزی جز خواست تو نیست" . خداوند پا پیش گذاشته و از راهی که هرگز تصور نمیکردم اوضاع را مرتب میکند . سه قدم اول به آن راحتی که فکر میکردم نبودند . اما در الانان یاد گرفتم هدف باید برای پیشرفت باشد نه کمال .


یاد آوری امروز .

وقتی که بدون کمک الانان با الکلیسم رفتار میکردم ، مهارت سرپوش گذاشتن را در وجود خویش می پروراندم و این نمی توانست ادامه داشته باشد . الانان مهارتهای تازه و بهتری را به من می آموزد . تلاش خواهم کرد تا با خودم صبور باشم من بهترین را انجام میدهم .
"همچنانکه زندگی میکنی ، چگونه زیستن را نیز بیاموز .