بیست و چهارم آبان:   خود را بیان کن، اما با نیت خیر.

   اکنون که عاقبت از وسوسه مصرف نیکوتین رهایی یافته و یک زندگی جدید و رها از مصرف نیکوتین را آغاز کرده ام وقتی با مصرف کننده ای همنشین می گردم به خود یادآور می شوم که در گذشته ای نه چندان دور من نیز در جایگاه او قرار داشتم. بنابراین با ملایمت و در کمال احترام از او درخواست می کنم اجازه ندهد دود سیگارش باعث آزارم گردد. این حق من است که در هوایی عاری از دود سیگار تنفس کنم، اما لازم نیست برای رسیدن به این مقصود بدرفتاری کنم. خشم جایگاه سازنده ای در مسیر بهبودی ندارد. هر روز وقتی از خانه خارج می شوم این افکار در سرم به پرواز در می آید که چقدر خوشبختم که یک معتاد به نیکوتین در حال بهبودی هستم. هر وقت شکرگزارم متنفر بودن دشوار است. پس لازم است به یاد داشته باشم هر فکری در سر و هر سخنی بر زبان بیاورم اوضاع را به همانگونه تغییر خواهد داد. بنا براین سعی می کنم هر روز در افکار، کلام و رفتار خود مهربان باشم.

برای امروز، برای محبت داشتن دعا می کنم و بابت شادی و سرور و آزادی امروز از خداوند سپاسگزارم.