24 آبان
وقتی که با وضعیتی روبه‌ رو می‌شوم که برخلاف میل و اراده‌ی شخصی من است، بشدت می‌ترسم و ترسم را با واکنش عصبانیت و خشم بدون کنترل، به دیگران نشان می‌دهم. در همان موقع می‌دانم که زنگ خطر نواخته شده است و من در خطر قرار دارم. البته طبق معمول خطری که از جانب خودم واقع خواهد شد. در زندگی گذشته‌ام این چنین شرایطی مرا به شدت به هم ریخته و مجبورم می‌کرد، تا واکنشی نامناسب و اعمال ناسالم نشان دهم، که عمدتاً از روی ترس و اجبار بیماریم بود و باعث می‌شد به خودم و دیگران به شدت صدمه بزنم. امروز می‌دانم که در پس هر اتفاقی خواست خداوند متجلی می‌باشد. در چنین احوالی می‌دانم که خداوند خیر و صلاح من را می‌خواهد و با این احساس تحمل هر مشکلی برایم آسان می‌شود. این حق انتخاب زیبا را با تصمیم‌گیری مناسب که من را نجات دهد نشان می‌دهم. آیا من به خاطر حق انتخابی که خداوند به من هدیه داده است، او را سپاس می‌گویم؟ امروز همه چیز و همه کس در جهت خوب به سمت او در حرکت هستیم. هیچ اتفاق بدی به آن صورت که تصور می‌کنم وجود ندارد!
حقیقت عشق به خداوند، ایمان به اوست!