23 آبان
امروز قادر هستم که به شکست‌ها و پیروزی‌هایم همانگونه که اتفاق افتاده بودند نگاه کنم، بدون آن که از آن اتفاق قصدی برای بهانه و توجیه برای تنبیه و مجازات خودم از طرف خداوند بدانم. تا وقتی که روزم را با دعا و پذیرش اتفاقات از طرف خداوند آغاز می‌کنم، به طور قطع آرامش و اعتمادبه نفس بیشتری خواهم داشت و ترس و نگرانی کمتری به سراغم خواهند آمد. ادامه‌ی بهبودی با این شرایط بسیار ساده و آسان و لذت‌بخش خواهد بود. مسلماً کسانی که از طریق خداوند شهامت و قدرت می‌گیرند، رفتار انسانی، بدون کینه و حسادت با دیگران را دارند. آیا چشمانم را روی وقایع گشوده و معجزات خداوند را درک می‌کنم؟ امروز شهامت بیشتر دوست داشتن را تجربه خواهم کرد و از طریق دعا و مراقبه ارتباط نزدیک با خداوند را تقاضا خواهم نمود. امروز با اراده و قدرت خداوند به زندگیم سروسامان خواهم داد، تا از آشفتگی خارج شود، به دوست و یار دیرینم همسر عزیزم خواهم گفت که دوستش دارم، امروز بدون شرمندگی و خجالت و هراس به دیگران اجازه خواهم داد که مرا دوست داشته باشند.
دیگران را بدون چشمداشت دوست دارم!