21آبان

ارامش

ازوقتی که درنارانان حضوردارم میتوانم ببینم که دادن نظر؛نصیحت وپول به معتاددادن این پیام به اوست که من توانایی اوبرای پرورش واداره زندگی خودش اعتمادندارم.هماننطورکه من دوست دارم تصمیمات زندگی ام رادرکنترل خودم داشته باشم معتادهم دررابطه باتصمیماتش حق دارد.نارانان به من کمک میکندحدودمرزهای خودرادیده وروی تصمیمات معتادتمرکز نکنم.وقتی افرادمختلف رادرزندگی ام نگاه میکنم,می بینم هرکس درسهای زندگیش رابطورمتفاوتی یادمیگیرد.نارانان به من اموخته که چطورمعتادراببینم وبه اوگوش بدهم."تماشاکردن باعشق ورزیدن یکی نیست"من بادانستن اینکه نیروی برترش بااوست صبرراتمرین میکنم واجازه میدهم معتادبرای زندگیش تلاش کند.شروع به فهمیدن این میکنم که چقدرپذیرفتن چیزهایی که درزندگی ام هیچ کنترلی روی انهاندارم برایم مهم است.چندین سال زمان بردتااین حقیقت رابپذیرم که نمیتوانم معتادراتغییردهم.یادمیگیرم که وقتی معتادراقضاوت نمی کنم یابه اوواکنش نشان ندهم که چه کاری انجام می دهدارامش به سراغم میاید.هرروزمعتادراه خودش رادرزندگی اش می سازدونیروی برترش اوراراهنمایی میکند.یادمیگیرم که روی زندگی خودتمرکز کرده واعتمادکنم که هرانچه اتفاق می افتد برنامه نیروی برترم برای من است.یادمیگیرم هم چنان که روزبه روزرهاکرده وبه خدامیسپارم برا ی ارامش درونی ام سپاسگزارباشم .......

تفکری برای امروز:روحت راارام کن ذهنت راارام کن.بدان واعتمادداشته باش که نیروی برترت راه رانشانت خواهدداد.