کمک یا حمایت نا سالم...
10نوامبر     19آبان
من در مورد تشخیص تفاوت بین کمک و حمایت نا سالم دوران سختی را می گذرانم .کتابچه آبی نارانان پاراگرافی در مورد"کمک کردن"دارد که می گوید:"نقش شما  به عنوان کمک کننده این نیست که برای شخصی که به او کمک می کنید کاری انجام دهید،بلکه خودتان چیزی باشید ،سعی نکنید او را آموزش بدهید یا کار هایش را تغییر دهید،بلکه خودتان یاد بگیرید و عکس العمل های خودتان را تغییر دهید."
هم چنین از یک سخنران برنامه شنیدم که من "ساخته دست انسان نیستم من خود انسانم."
حالا قبل از انجام هر عملی سعی می کنم از خودم چند سوال بپرسم:
آیا در این موقعیت مالی من باید کمک کنم؟
آیا بی نظمی های کس دیگری را جمع و جور می کنم و به آن فرد اجازه نمی دهم عواقب کار هایش را ببیند؟
انگیزه من چیست؟آیا سعی می کنم این شخص را کنترل کنم؟
آیا این کار را برای آموزش و یا شاید شبیه این شخصوانجام می دهم تا دفعه بعد متفاوت عمل کند؟
آیا این موقعیتی است که معتاد می تواند و یا باید بدون کمک آن را اداره کند؟
آیا"کمک"من در واقع بی احترامی به توانایی های این شخص نیست؟
آیا من در مورد کاری که انجام می دهم احساس رنجش یا خشم دارم؟
اگر به هر کدام از این سوالات جواب بله می دهم معتقدم که حمایت نا سالم می کنم نه کمک.

تفکری برای امروز:
قبل از اینکه.برای کمک به معتاد یه هر کس دیگری به سرعت بپرم سعی می کنم یک لحظه به موقعیت نگاه کنم،نقشم را بر رسی کرده و انگیزه و احساسم را در مورد کاری که انجام می دهم ارزیابی می کنم.
اگر مشتاق باشم کنار رفته و اجازه دهم اراده خداوند انجام شود،خودم را از نگرانی شخصی و احساس مسولیت اشتباه آزاد می کنم.(کتابچه آبی نارانان)