هیجدهم آبان
بعضی از یشنهادات ، نظیر گرفتن راهنما برایم ساده بودند ، چون در پیروی از دستورات معین موفق هستم . اما نمی دانستم با شعار زندگی کن و بگذار زندگی کنند چه باید کرد ؟ .الانان در مورد رها کردن ، مطالبی را به من آموخت و کمکم کرد تا ببینم بسیاری از مشکلات ریشه در فضولی کردن ذهنم در مسائل دیگران دارد . اما چطور نگاهتان را متوجه خود می سازید و برای اولین بار در زندگیتان "زندگی میکنید" وقتیکه این سوال را با راهنمای خودممطرح کردم او از من پرسید در ظرف آن روز برای متوجه کردن نگاهم به خود نسبت به روزهای قبل چه کارهایی انجام داده ام . با اینکه من روز پر مشغله ای را گذرانده بودم اما به سختی توانستم آنچه انجام داده بودم را به یاد آورم . راهنمایم پیشنهاد کرد اگر شروع کنم آگاهی بیشتری از حقیقت زندگیم که سبقا گذرانده ام ، داشته باشم ، یاد میگیرم چگونه زندگی کنم و سپس بهتر قادر به انتخاب نحوه زندگی خود میباشم
جستجو برای حد واقعی ، زندگی کردن بر طبق نیازهایم و عشق ورزیدن به خود ، مثل دوستی که تازه پیدا کرده ام ، سود مند ترین منفعتی است که من از برنامه الانان بدست آورده ام وقتی شروع کردم ، بطور عجیبی تصور میکردم که آنها آخرین مواردی هستند که من بدست خواهم آورد .

یاد آوری امروز

امروز میتوانم انتخاب کنم که مسئولیت خود را به عهده بگیرم . اگر از دخالت در امور دیگران خود داری کرده و خودم را بیشتر بشناسم ، برای دستیابی به آرامش شانس خوبی خواهم داشت . "زندگی هر انسانی ، نمایانگر راهی به سوی خود واقعی اش می باشد