هجدهم آبان:   همیشه به خاطر داشته باش که مسیر رسیدن به موفقیت بیش از هر چیز دیگر حائز اهمیت است.

   واقعاً به نیکوتین عشق می ورزیدم. به خاطر آن دست به هر کاری می زدم. می دانستم که مصرف هر بار، مرا یک قدم به مرگ نزدیک تر می کند. هزاران بار به بهانه های گوناگون با علم به این که نیکوتین یک سم کشنده است آن را وارد بدن خود کردم. همیشه بر این باور بودم که فقط مرگ می تواند ما را از یکدیگر جدا سازد و روزی بر اثر مصرف نیکوتین خواهم مرد. چند سال قبل با دوستم درباره عشق صحبت می کردم. پرسید: آیا می دانی متضاد عشق چیست؟   پاسخ دادم:  خوب معلوم است، نفرت. اما او با پاسخش مرا هوشیار کرد: خیر، بی تفاوتی متضاد عشق است و این چیزی است که من با مصرف نیکوتین به آن رسیدم. سرانجام پس از تلاش های بی ثمر بسیار جهت کنترل مصرف به روشی رسیدم که به آن روش بی تفاوتی می گویند. با قطع مصرف نیکوتین دیگر صدمه بیشتری به من وارد نمی شد اما با مصرف آن چرا.

برای امروز دریافته ام فقط بر یک چیز می توانم مراقبت داشته باشم و آن رفتارم است. امروز رفتار مثبت را هدف قرار خواهم داد.