هفدهم آبان:   ما دریافتیم مصرف نیکوتین فراتر از یک عادت بد و نشانه ای از یک بیماریست که اختیار زندگی را از دست مان خارج کرده است. جنبه های تخریب اعتیاد نیکوتین فراتر از خسارات آشکاری است که به جسم خود وارد کرده ایم.

نقش قدم اول از زمامی شروع به پدیدار شدن می کند که صادقانه به نقشی که نیکوتین در زندگی مان بازی کرده است اقرار کنیم. مصرف نیکوتین مستقیما بر تمام جنبه های زندگی مان اثر سوء داشته است. مسافرت، دوستان و کسانی که با آنان معاشرت داشتیم، کارکردن و هر چیز دیگر تحت تاثیر نیکوتین قرار داشت. پیش از برداشتن قدم اول در دوران مصرف قدم دیگری به نام قدم صفر برداشته بودیم که امروز می توانیم آنرا درک کنیم. قدم صفر را زمانی برداشتیم که احساس کردیم باید دست از مصرف بکشیم.

برای امروز، دریافته ام که می توان در هر زمان از نو شروع کرد.