شانزدهم آبان:   اگر دائم اتفاقات ناگوار را در سر بپرورانی چیزی غیر از آن دریافت نخواهی کرد.

  هرگز خود را یک پیشگو تصور نمی کردم. بعضی وقتها در افکار منفی غرق می شدم. گفته کسانی را باور می کردم که می گفتند قطع مصرف غیر ممکن است. اما برخی دیگر می گفتند فقط کافیست سیگار را دور بیندازی. تصور قطع مصرف نیکوتین چیزی غیر ممکن بود. حتی با کسانی که مصرف کننده نبودند مشورت کرده بودم. به دفعات برای قطع مصرف تلاش کردم. گاه موفق می شدم برای چند ساعت یا چند روز قطع مصرف کنم. طولانی ترین قطع مصرف سه ماه بود. از هر ابزار و موقعیتی برای قطع مصرف استفاده می کردم اما هیچ یک از آن ها نتوانست رضایت خاطرم را برآورده کند. بیشتر آینده ای منفی را پیشگویی می کردم تا این که با نیکوتینی های گمنام آشنا شدم. نمی دانستم با آشنایی با این انجمن می توانم جهان را به گونه ای متفاوت تعریف کنم. من به یک گروه، راهنما، دوازده قدم و یک نیروی برتر نیاز داشتم. یکی از شعارهایی که بیش از هر چیز دیگر به من کمک کرد شعار فقط برای امروز بود. وقتی در انجمن نیکوتینی های گمنام پاک شدم هر وقت با خانواده ام در این مورد صحبت می کردم به آنها می گفتم: نمی دانم قرار است فردا چه اتفاقی بیفتد ولی همینقدر می دانم که برای امروز مصرف نخواهم کرد. هر شب قبل از خواب همسرم می گفت: موفق شدی، من به تو افتخار می کنم. این جملات به اندازه یک دنیا برایم ارزش داشت.