پانزدهم آبان ماه
سنت ششم به ما میگوید : گروه خانواده الانان هرگز نباید هیچ موسسه ای را تایید کند و یا حمایت مالی نماید و یا اجازه استفاده از نام الانان را به آنها بدهد ، زیرا ممکن است مسائل مالی ، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی و معنویمان منحرف سازد . وقتی در دفتر اطلاعاتی الانان مشغول انجام کارهای خدماتی هستم ، بارها به این سنت رجوع میکنم ، اغلب اغلب برای حمایت الانان از مراکز تحقیقاتی ، خیریه ها و مراکز درمانی درخواست هایی را دریافت میکنم . این در خواست ها همیشه علایق مرا تحریک کرده و به نظر میآید بسیاری از آنها شایستگی دارند بعنوان یک شخص آزاد هستم و هر موردی که خمایت میکنم مشارکت کنم به عنوان عضوی از الانان برای ارائه اطلاعات در مورد انجمن به سایر ارگانها آزاد هستم اما نمیتوانم در صدد پیوند گروه به این موجودیت های خارجی باشم . اهمیت ندارد که آن سازمانها چقدر ممکن است ارزشمند باشند زیرا این مسئله میتواند ما را از هدف اصلی و معنوی خویش که کمک به خانواده و دوستان متاثر از بیماری الکلیسم می باشد . منحرف می سازد .

یاد آوری امروز

هدف من از شرکت در الانان، بهره مندی از مزایای معنوی اصول و همبستگی جلسات است . من به سهم خود آرزو میکنم هوشیار باشیم که از هدف اولیه خویش منحرف نشویم . همیشه باید به خاطر داشته باشیم که چرا اینجا هستیم و هرگز از گروه برای دستیابی برای توسعه طرح و علائق شخصی خویش در مورد موضوعات خارجی استفاده نکنیم .