چهاردهم آبان:   چگونه کار می کنیم؟ با آموختن. و چگونه می آموزیم؟ با کار کردن.

   از وقتی قطع مصرف کردم، دائماً چیزهای جدید آموختم. پس از مدتی شرکت در جلسات یکی از چیزهایی که توجه مرا به خود جلب کرد این بود که عده ای از اعضاء به دفعات نفس های عمیق می کشیدند. به تدریج به ارزش ده نفس عمیق به هنگام وسوسه مصرف پی بردم. در دوران مصرف نیز هر بار که پکی به سیگار می زدیم ناخودآگاه نفسی عمیق می کشیدیم. امروز نفس های عمیق جایگزین پک زدن ها شده. من از روش تنفس عمیق مطلع شدم و مشکل این جا بود که به ندرت به فکر این کار می افتام و هر وقت این تمرین را انجام می دادم احساس حماقت می کردم. بعد از چهار نفس عمیق ذهن منحرف می شد و به نظر می رسید که این کار هیچ فایده ای ندارد. وقتی شروع به دادن این سرویس به تازه واردان نمودم این روش در من نیز کارگر شد. به من پیشنهاد شد با هر نفس عمیق یک سطر از این شعر را بخوانم: آرام باش و بدان که من خدا هستم.     آرام باش و بدان که من هستم.     آرام باش   و بدان.     آرام باش.     آرام.     وقتی این شعر را دو بار می خواندم ده نفس عمیق کشیده بودم و وسوسه مصرف از میان رفته بود. هنوز وقتی در موقعیتی احساس پریشانی می کنم این شعر را می خوانم. وقتی آن را می خوانم احساس می کنم خداوند نیرویی در من ایجاد می کند که به راحتی می توانم با مشکلات زندگی روبرو شوم.

برای امروز، بر این کلمات تعمق خواهم کرد و برای هر نفس شکرگزار خواهم بود.