آرامش پاداش من است...
4نوامبر    13آبان
طی دعا و مراقبه سعی می کنم افکارم را روی نیروی برترم متمرکز کنم و به آرامی منتظر راهنمایی بمانم.فقط دانستن اراده نیروی برترم و قدرت اجرای آن را در خواست می کنم .مطمعنم به من نشان داده خواهد شد که بهترین برای من چیست!!.
در نارانان یاد گرفته ام که نیروی برترم می تواند سلامت عقل را به من برگرداند بنا بر این هر روز نیم ساعت به خودم برای دعا و مراقبه فرصت می دهم .وقتی آشفتگی و هیجان در زندگی ام هست نیم ساعت بیشتر به خودم فرصت می دهم.
بسیاری از معتادان با هیجان و آشفتگی می آیند دعا و مراقبه ابزار هایی هستند که ما را از منبع مشکل یعنی بیماری اعتیاد دور می کند.
من نباید به هیجان وآشفتگی اجازه دهم که بر نگرش من سایه بیفکند .با دعا و.مراقبه می توانم آرام باشم ،گوش کنم و منحرف نشوم.
قدم  یازده یکی از بهترین چیز هایی است که می توانم برای نگه داشتن صلح و آرامشم به کار ببرم.این قدم به من یاد آوری می کند که اراده ام را بسپارم و هدایت نیروی برترم را بپذیرم.


تفکری برای امروز:
از طریق قدم یازده ارتباط آگاهانه ای با نیروی برترم دارم .می توانم با آرام کردن افکارم مسیرم را به یک را ه صلح آمیز تعبیر کنم .آرامش اغلب پاداش من است.