دوازدهم آبان
در پی زندگی کردن توام با هرج و مرج که ناشی از ارتباط با یک الکلی است . تشخیص تفاوت بین یک ناراحتی کوچک و یک بحرانی بزرگ برای ما بسیار دشوار است . این شعار الانان که "چقدر اهمیت دارد؟"به بسیاری از ما کمک میکند تا بین بعضی از احساسات خود تناسبی بدست بیاوریم . وقتی که نقشه ها خراب میشوند مشکلات مالی غیر قابل پیش بینی از راه میرسند وقتی که از پاسخ های فردی نا امید هستم . میتوانم از خود بپرسم : "این موضوع چقدر اهمیت دارد" ؟من متوجه شدم بیشتر اوقات آنچه ممکن است بعنوان یک بد بختی تلقی شود ، واقعا بی اهمیت است .اگر تلاش کنم بجای اینکه نگران عواقب آینده باشم ، به امروز خودم توجه کنم . میتوانم بر ناامیدی یا های زندگی خویش غلبه کرده و زندگی را به صورت داستانی غم انگیز در نیاورم .

یاد آوری امروز

امروز ، اگر با یک موقعیت اشفته مواجه شوم ، پیش از آنکه تحت تاثیر واقع شده و واکنش نشان دهم ، از خود می پرسم از خود می پرسم "چقدر اهمیت دارد"؟ ممکن است بفهمم که این موقعیت انقدر اهمیت ندارد که آرامش خویش را قربانی آن سازم . " تقریبا به همان میزان که اهمیت دارد ، بدانیم موضوعی چیست ، به همان اندازه مهم است ، بدانیم چه چیزی اهمیت ندارد"