11 آبان
از وقتی که به الانان آمده ام ، از حق انتخابهایی که داشتم و هرگز نمی شناختم .آگاه شدم . من یاد گرفتم که مجبور به انجام کاری که برایم ناراحت کننده است نیستم . میتوانم بیش از تصمیم گیری به قلب خود رجوع کنم و سعی کنم احساس درست خود را کشف کنم آزادی چیست ؟
آیا ازادی به این معناست که من هرگز نباید عملی را انجام دهم مگر اینکه از انجام ان احساس راحتی داشته باشم . البته چنین نیست اگر من در انتظار یک وحی یا الهام باشم ، مسائل مالی ام ممکن است هرگز سر و سامان نگیرد . کار من امکان ندارد انجام شود . و دندانهای من هرگز مسواک نخواهند شد . گاهی لازم است ، احساسی را درک کنم و بعد وارد عمل شوم . به عقیده من به همین دلیل "فقط برای امروز" به ما بیشنهاد میکند که فقط برای تمرین ، هر روز 2 کار بر خلاف میل خود انجام دهیم . برای ایجاد تعادل در زندگی ، من باید بعضی مراقبت های فردی را تمرین کنم . با این روش بدون دیکتاتوری و تسلط میتوانم به احساسات خویش توجه کنم .

یاد آوری امروز

امروز ، کاری که برایم مفید باشد انجام خواهم داد . حتی اگر با احساس ناراحتی همراه باشد . با نظم و ترتیب در آوردن امور خود مراقبت مراقبت از خویش است .