10 آبان
شعار الکی دادن یک ابزار به دردنخور در دستان ما وابستگان و هم‌وابستگان است، مانند: معتقد بدون عمل می‌باشد. زندگی گذشته‌ام ثابت کرد که من بیشترین انرژی‌ام را جهت جلب تأیید دیگران صرف کرده‌ام و با این کار هرگز به مقصودم نرسیدم. یک فرد وابسته برای کسب پیشرفت و تغییرات و رُشد پیدا کردن در خود دچار مشکلات است. به همین دلیل سعی می‌کند ابتدا با شعار دادن و بعد قربانی کردن خود و خواسته‌هایش به خاطر دیگران، ثابت کند که او با فداکاری قادر است از پس مشکلات دیگران برآید. امروز می‌دانم که اگر به مسؤلیتم در مورد خود طبق اصول برنامه عمل نکنم دوباره وارد گردونه‌ی دردناک وابستگی‌ها خواهم شد. امروز از طریق اجرای اصول و باور به نجات من توسط خداوند و جدیت در برنامه به گونه‌ای خاص برای خودم و دیگران تأثیر مثبت می‌گذارم. امروز متوجه هستم که کمک و پیام دادن و کمک کردن به همدردان تنها راهی است، که مرا قادر به رُشد یافتن و تغییر کردن برای ورود به دنیای روحانی و معنوی برنامه طبق اصول خودیاری می‌نماید.
کمک کردن به دیگران بدون عشق بلاعوض جواب نمی‌دهد!