نهم آبان:   بازی زندگی این نیست که فقط برگ برنده دستت باشد. آنست که با برگی که در دست داری خوب بازی کنی.

   ممکن است در زندگی روزهایی باشند که خوشایندم نباشند. اما در هر حال می بایست با آنها روبرو شوم. وقتی فقط به روش خود بها دهم و روش دیگران را نادیده بگیرم پذیرش برایم سخت و دشوار خواهد بود. وقتی اوضاع به خوبی پیش نمی رود معمولا می کوشم تا آنرا تا حد ممکن تغییر دهم. اما تمام این سعی و کوشش ها به اضطراب و پریشانی و از دست رفتن آرامش ختم می گردد. بهترین انتخاب این است که بپذیرم در پس هر اتفاق، خیری نهفته و نیروی برتر برایم برنامه ای دارد تا مرا فراتر از آرزوهایم ببرد. (اگر اراده و زندگیم را به او واگذار کنم) می دانم که نیروی برتر مرا قدم به قدم به سوی بهترین آرزوهای  قلبی ام رهنمون می سازد.

برای امروز، ایمان من به نیروی برتر بالاتر از هر تلاشی است.