هفتم آبان ماه
در جلسه الانان ، ما در مورد روش و عادات خانه داری خود که ناشی از اثرات الکلیسم بود بحث کردیم . یکی از اعضاء اینگونه مشارکت کرد ، زمانی که خانه اش کاملا تمیز نباشد ، احساس میکند زمام زندگی از دستش خارج شده است . پاکیزگی به او دیدگاه غلطی از کنترل بخشیده بود . دیگران از جمله من در مورد شلوغی کف اطاق ، جلسات ، لباس ، کتابها و کاغذهایی که درون اتاق را به قدری پوشانده بودند . که نمی توانستیم در آن قدم بگذاریم ، صحبت کردیم . من همیشه آنرا تنها یک عادت بد و زشت می دیدم ، تا اینکه از فردی که مشارکت میکرد شنیدم این شلوغی باعث دوری از مردم و در نتیجه انزوای او شده است . سپس خانه ای که در آن رشد کردم به یاد آوردم ، شلوغی ، دقیقا همین عملکرد را داشته است . چون همیشه همه چیز بسیار کثیف و در هم و برهم بود می ترسیدم دوستی را که به خانه دعوت کنم تشخیص این نکته برایم ناراحت کننده بود که درک کنم در بزرگسالی دقیقا همان چیزی را انجام می دادم که در بچگی مرا از آن منع میکردند

یاد آوری امروز

امروز میتوانم با نگاهی تازه به آنچه که فقط بعنوان یک عادت زشت به آن فکر میکردم ، زندگیم را از هرج و مرج رهایی بخشم من بدون آنکه خود یا خانواده ام را محکوم کنم ، میتوانم به انگیزه هایی پنهانی آن عادت توجه کنم . شلوغی تنها از جنبه فیزیکی نیست ، ممکن است من مواردی از آشفتگی های روحی ، ذهنی یا احساسی را نیز پیدا کنم .من بدون قضاوت اخلاقی درباره خودم یا دیگران میتوانم بهبودی بهبودی یابم . " برنامه الانان می تواند با کمک کردن به من برای نگاهی روشن بینانه به خودم ، دیدی تازه تر از دنیا به من ببخشد .