هفتم آبان:   آینده متعلق به کسانی است که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.

   برای یک زندگی بدون مصرف نیکوتین بیش از بیست سال جان می کندم. وقتی انجمن نیکوتینی های گمنام را پیدا کردم جان کندن پایان یافت. ابتدا می ترسیدم که مبادا انجمن هم برایم کار نکند. هرگز نمیتوانستم زندگی بدون مصرف نیکوتین را تصور کنم. وقتی برای یک سال پاک ماندم به حیرت افتادم. به جای عذاب ناشی از خشم و نفرت می توانستم زیبایی رنگین کمان را تجربه کنم. یک سال هر روز رنگین کمان می دیدم، برخی رنگین کمان های طبیعی و برخی  ساخته دست انسان! پیش از بهبودی این رنگین کمان ها کجا بودند؟ یقیناً در اطرافم بودند، امّا آنقدر از حقیقت دور بودم که نمی توانستم آنها را ببینم.

برای امروز برای پذیرش هدایای زندگی حاضرم.