ششم آبان:   امید در تاریکی به سختی جوانه می زند. اگر آماده باشی و عمل کنی سپیده خواهد دمید. فقط تماشاگر باش و عمل کن.

   چندی پیش به شدت از همسرم خشمگین شدم. در گذشته رابطه خوبی با او نداشتم. با کار کردن قدم ها آموختم به نقش خود در زندگی نگاه کنم. در ارتباط با همسرم لازم بوداز خود بپرسم: آیا این ارتباط به نفع من است یا ضررم؟ مسلما در مورد او جواب مثبت بود. باید از خود می پرسیدم آیا مایلم این رابطه پایان یابد. مسلما پاسخ منفی بود. برای ادامه زندگی با همسرم لازم است رنجش هایی را که از او دارم رها کنم و چرا آن زمان اکنون نباشد! لازم بود خود را در زمانی تصور کنم که بدون هیچ کینه و رنجشی از او از یک زندگی سعادتمند برخورداریم. به یکباره همه چیز تغییر کرد و احساس کردم می توانم او و خود را دوست داشته باشم. با تصور خود در آینده ای خالی از هر کینه و رنجش، آرامشی وصف ناپذیر بر وجودم حاکم شد.

برای امروز از خودخواهی دست می کشم و عشق را جایگزین آن می کنم.