برنامه کار می کند اگر آن را کار کنید.....
27اکتبر     5آبان

خیلی از جلسات نارانان که من شرکت می کنم با دعای آرامش و کلمات تشویق آمیز مانند:"باز هم به جلسه بیا،برنامه کار می کند اگر آن را کار کنید پس بر روی برنامه کار کنید شما ارزشش را دارید."خطاب به جمع بسته می شود.
"باز هم به جلسات بیایید "این تنها چیزی است که از اولین جلسه به خاطر می آورم.
در آغاز برگشتن من انتخابی نبود که بخواهم.من آمدم چون  می خواستم شوهرم را که معتاد زندگی ام بود تغییر دهم.این ایده را که باید خودم  را تغییر می دادم،نه دوست داشتم و نه می پذیرفتم.احساس می کردم نواقص شخصیتی ندارم و قطعا مشکل من نیستم.با کمال تعجب آن چه را که در جلسات گوش می دادم یاد می گرفتم .با گوش دادن به مشارکت تجربه ،نیرو و امید اعضا دیگر من دو چیز یاد گرفتم .من تنها نبوده و من بدون نواقص شخصیتی نیستم.
حالا می دانم که می توانم به جلسات بروم و خشم و عصبانیتی را که در خودم احساس می کنم مشارکت کنم.افراد این جلسات درک می کنند.آنها مرا قضاوت نمی کنند.برای اولین بار اجازه دارم که خشمگین باشم و نیازی نیست آن را مخفی کرده یا شرمنده باشم.
وقتی خشمم فرو کش کرد می توانم به چیزی که می توانم تغییر دهم یعنی خودم نگاه کنم.اگر باز هم بیایم و برنامه را کار کنم می توانم در نارانان التیام و بهبود یابم.چون من ارزش آن را دارم.

تفکری برای امروز:
می دانم که تنها نیستم حمایت انجمن را دارم .تنها چیزی که نیاز دارم این است که باز هم به جلسات بیایم.