21 مهر فقط برای امروز اصول خودیاری برنامه از من می‌خواهد که برای حمایت از خودم به سوی شخصی دیگر از گروه دست کمک دراز کنم. از این شخص فقط راجع به تجربه خودش راجع به مشکلم کمک بخواهم و در ابتدا باید بدانم که او مشاور خانواده یا حلال مسائل و دافع مشکلات یا مرجعی برای نصیحت کردن من نیست. امروز راهنما برای من یک دوست همدرد و کسی است که مرا در فکر کردن درست کمک می‌کند. وی مجبور نیست ساعت‌ها به درد دل من گوش دهد. گاهی یک ایده و ابزار جدید که خودم حق انتخاب دارم را پیشنهاد می‌دهد. امروز راهنمایم وقتی مرا در آغوش گرفته و به من انرژی انتقال می‌دهد، چشم‌انداز دوست‌داشتنی از آینده‌ای توأم با صلح و آشتی و عشق و دوست‌داشتنی بودن را به من نشان می‌دهد. امروز من عهده‌ دارم که مشکل خودم را به کمک خداوندی که به آن معتقدم رفع کنم. از آنجایی که خداوند غالباً از طریق انسان‌های دیگر پیامش را به من می‌رساند، وقتی به سخنان راهنمایم گوش فرا می‌دهم در واقع خودم را در معرض دریافت کلمات و پیام و کمک از خداوند قرار می‌دهم. خوب شنیدن هنر است!