20 مهر
امروز اعتقاد دارم که زندگی امروزم بر پایه‌ای از اعمال کوچک ولی هدف‌دار و ریسک‌های کوچک و جزئی که برگرفته از تلاش‌های روزانه‌ی من برای بهتر زندگی کردن می‌باشد. امروز کارهای کوچک و قابل اجرا مثل قدم‌های کوتاه ولی موفق برداشتن در طی امروز می‌توانند، خیلی بهتر از ریسک‌ها و تلاش‌های بدون هدف و یا اهداف بزرگ و غیرقابل اجرا، مانند زندگی گذشته‌ام می‌توانند خیلی مؤثر باشند. آگاهی امروزه من ازاصول برنامه‌ی خودیاری مرا آرامتر از قبل می‌کند. با این اصول اگر به یک مشکل تازه برخورد می‌کنم، سعی می‌نمایم که مشورت با راهنما و دوستان بهبودی سرنخ را در هر کجا که قرار دارد، را پیدا کنم و برای حل آن کوشش نمایم. آیا امروز سعی می‌کنم از تجربه‌ی سایر دوستان در برنامه استفاده کنم؟ امروز می‌دانم که مشکلات برای رفع کردن و مسائل برای حل شدن درست شده‌اند. ولی بعضی از مشکلات و رفع آن‌ها، تنها به دست خداوند قابل درست شدن هستند. امروز در زندگیم یک سری وقایع دردناک اتفاق می‌افتد که در وقت خودش برای بقای خودم آن را رفع و مسائل را حل خواهم کرد. طولانی‌ترین سفر با قدم اوّل شروع می‌شود!