هیجدهم مهر
اختتامیه پیشنهادی جلسه میگوید:
"اگرچه ممکن است شما همه ما را دوست نداشته باشید اما به گونه ای خاص ما را دوست خواهید داشت به همان شیوه ای که ما قبلا شما را دوست داشته ایم."به عبارت دیگر،هر جلسه الانان میتواند فرصتی برای تمرین مقدم دانستن اصول بر شخصیت ها باشد.اکثر ما به میزان بالایی از ویژگی های افراد پیرامونمان آگاه هستیم.به جای از دست دادن ذره ای عشق یا نفرت،مهم است که به خاطر داشته باشیم چرا به جلسات می آییم.ما برای بدست آوردن بهبودی به یکدیگر نیاز داریم.
من مجبور نیستم همه را دوست داشته باشم،اما می خواهم دید عمیقتری داشته باشم تا ماهیت وجه مشترکمان را پیدا کنم.شاید من بتوانم آرامش را از هر شخصی با یادآوری کردن چیزهای مشترکمان به خودم پیدا کنم.علاقه مشترک،ایمان مشترک و هدف مشترک پس من منبعی از نیروی خواهم داشت و هدف افکار منفی نخواهم شد.من اصول را مقدم بر شخصیت ها قرار خواهم داد.

یادآوری امروز

امروز ذهن خود را به سوی هر شخصی که با او مواجه شوم نگاه باز خواهم گذاشت.اگر آماده آموختن باشم هر شخصی میتواند معلم من باشد.
"درب باز برای پاسخ های مفید،ارتباطی است بر اساس عشق،چنین ارتباطی آگاهی و احترام به خواست و رفاه یکدیگر،برای پذیرفتن آنچه که ممکن است بر طبق انتظارات و استاندارد ما نباشد،بستگی دارد."