شانزدهم مهر:   چند لحظه سکوت کنیم تا خدا را احساس کنیم.

   افکار بسیاری در سرم آن را به بازاری پر سرو صدا مبدل کرده. فقط مغز یک معتاد اینگونه کار می کند. وقتی افکارم را خاموش می کنم به آرامش می رسم. وقتی برای اولین بار در جلسات شرکت کردم افکارم دائم به این سو و آنسو پرسه می زد و چیزی از جلسه نفهمیدم. بعد از چند جلسه آرام آرام افکارم معطوف مشارکت ها گردید. امروز در جلسات به راحتی توجهم بر مشارکت ها و بهبودی متمرکز است. تمرکز بر بهبودی مرا در مسیر بهبودی نگه داشته است. امروز پاکی و بهبودی اولویت زندگیم است.

برای امروز، با تمام وجود در جلسه شرکت می کنم و افکارم را بر مشارکت ها متمرکز می کنم.