15 مهر
محل آرامش
ابتدا وقتی به نارانان آمدم،  بیشتر وقتم را به فکر و نگران بودن درباره ی معتاد میگذراندم. در زمانهای بحرانی خاص، تصمیم گرفتم دعای جدیدی به نام دعای آرامش را که یاد گرفته بودم بخوانم. بارها و بارها آن را میخواندم و نمی دانستم چه کاری دیگری انجام دهم. نمیتوانستم بفهمم که چه چیزهایی را میتوانم تغییر دهم و چه چیزهایی را نمیتوانم. یک روز در جلسه ای عضوی گفت اگر یک دایره دور پاهایش رسم کند. چیزهایی را که درون دایره است میتواند تغییر دهد. و چیزهایی را که بیرون دایره است نمیتواند. فهمیدن اینکه مجبور نیستم دیگران را به دوش بکشم و اینکه هر شخص انتخاب و مسولیت های خودش را دارد آسایشی برایم داشت. من یاد گرفته ام تلاش برای تغییر دیگران را رها کرده و مکان آرامش را درون خود پیدا کنم. آن مکان برایم ارزشمند است و اکنون آرام ماندن، اولین اولویت زندگی من است.
تفکری برای امروز : بهبودیم برایم خیلی مهم است. برای تغییراتی که رشد مرا در نارانان ارتقاء میبخشد به خودم نگاه میکنم.