14 مهر
فقط برای امروز برای کسب موفقیت درکارهایم از اصول برنامه‌ی خودیاری سود خواهم برد. سعی می‌کنم از تمام توانایی‌هایم که در اثر کارکرد قدمها و اجرای این اصول به خوبی استفاده کنم. امروز از خداوند به خاطر قدرت تشخیص تمام چیزهایی که دارم سپاسگزارم. امروز تا وقتی که از خداوند درخواست کمک می‌کنم، قدرت من نامحدود است و این قدرت می‌تواند موجبات رهایی و نجات من از مشکلات و حل مسائل شود. امروز به مسائل و مشکلات حساسیت کمتری نشان می‌دهم و انرژی مثبتی که حاصل ارتباط با خداوند و پیشبرد خدمتگزاری در من می‌باشد، را صرف وجود خود و دیگران می‌کنم. امروز امکانات شگفت‌انگیزی که در برنامه به من داده شده است، باعث شده تا خود و پیرامون خود را بهتر از قبل شناسایی کنم. آیا هنوز هم فکر می‌کنم همه چیز در دنیا علیه من است؟ قدرت امروز ما از قدرت بی‌کران و بی‌اندازه و خارج از حد و تصور خداوند گرفته شده است. آیا می‌دانم انسان هستم و به خاطر خلقت معنویم باید دستم در دستان خداوند باشد تا بتوانم زندگی کنم؟ من سال‌ها عمله‌ی ابلیس بودم، مگه چه به دست آوردم؟ قدرت خداوند، قدرت زندگی ما است!