سیزدهم مهر:   افکار را با عمل و پذیرش نتایج همراه ساز. هیچ هدفی با تردید و تنبلی دست یافتنی نیست.

   من نیز مانند بسیاری دیگر، سال ها قطع مصرف نیکوتین را به تعویق می انداختم. چیزهایی در مورد شیوه های قطع مصرف از این و آن می شنیدم و کسانی را هم می دیدم که توانسته بودند قطع مصرف کنند اما همیشه به خود می گفتم: الان نه، روزی قطع مصرف می کنم! این جمله هر روز تکرار می شد. تعلل و امروز و فردا کردن مرا از تصمیم گیری برای قطع مصرف منع کرده و الگوی فکری ام شده بود. اغلب برای فرار از این احساس، سیگار می کشیدم تا خلاء موجود را با دود پر کنم. عمل و پذیرش نتایج مرا در مسیر بهبودی به جریان و با انرژی زندگی مرتبط می سازد.

برای امروز، با رهایی از غبار اعتیاد قادرم آگاهانه با زندگی به همانگونه که هست روبرو و از آن لذت ببرم.