دوازدهم مهر
یکی از مزایای جالب و غیره منتظره اجرای برنامه الانان اموختن شیوه دستیابی به ارامش است. تاکنون قسمت اعظم زندگی من در مجموعه ای از اعمال اشفته سپری شده است.مدرسه،کار،برنامه،تعهدات همگی کمک کردند تا برمسائل بیرونی تمرکز کنم.با این شیوه نمیتوانستم به میزان کافی استراحت کنم و احساس میکردم زندگی من چگونه مملو ازدرگیری است.در قبال سخت کار کردن و نتیجه گیری ان ،اشتباهی وجود ندارد،بلکه من این فعالیت ها را به شیوه ای نا مطلوب بکار میبرم.اینها شیوه های اجتماعی و قابل قبولی برای انکار احساساتم بودند و با پنهان شدن در ورای اجتماع و خانواده از سوی انها حمایت میشدم،تا اینکه خسته و وامانده به درهای الانان رسیدم.تا ان زمان حتی چنانچه تمایل داشتم نمی توانستم ارامش داشته باشم.من اگاه نبودم که ارامش چگونه حاصل میشود.در الانان به من پیشهاد شد:من نباید نسبت به هیچکس با خشونت برخورد کنم.همچنین نباید با خودم با خشونت رفتار کنم من هرگز از کسی که دوستش دارم نمیخواهم که بی وقفه کار کند،مکث نکند هرگز تفریحی نداشته باشد. اما این دقیقا همان چیزی بود که من از خود میخواستم.راهنمایم کمکم کرد تا یاد بگیرم چه مسائلی به من خوشی میبخشد و چگونه اسان بگیرم. اکنون ارامش یافتن بخشی از زندگی روزمره من است.

یاداوری امروز

فعالیت های من میتوانند بسیار ثمربخش باشند اما افراطی کار کردن میتواند بسیار طاقت فرسا باشد،اما برای رسیدن به یک تعادل تلاش میکنم.امروز دقت میکنم اوقاتم را چگونه سپری کنم و برخی امور را به خاطر ارامش یافتن رها میکنم.
((زمانی که شما برای لذت بردن صرف می کنید ،وقت تلف شده نیست))