11 مهر 
تغییر دادن خودم
اخیراً در جلسه ای یک نفر مشارکت کرد به دلیل خستگی از احساسات بد شروع به آمدن به جلسات کرده است.  مدتی قبل را به خاطر می آورم، زمانی که از احساس بیماری و خستگی مریض و درمانده بودم. میخواستم درد نداشته باشم. میخواستم زندگی کنم. میخواستم برای اطرافیان عزیزم قوی باشم. برای انجام این کار، برنامه ی نارانان را شروع کردم، فکر کردن به معتاد را متوقف کرده و فکر کردن درباره خودم را شروع کردم. برای کسانی که اعتیاد را در زندگی خود تجربه نکرده اند، ممکن است این کار به نظرشان خودخواهانه باشد. به این دلیل قرار است جلسات ما، مکان امنی باشند. ما این تجربیات را با کسانی که همان موقعیت های مارا گذرانده اند مشارکت میکنیم، و میدانیم که آنها درک خواهند کرد. 
میتوانم چیزهای دردناکی را که طی میکنم با راهنمایم در میان گذاشته و سپس تجربه ، نیرو و امیدم را در جلسات مشارکت کنم. دانستن این که روشی برای کنار آمدن با دردم دارم به من احساس آرامش می دهد.  می دانم که از بین رفتن کامل این درد ایده آل است،اما واقعی نیست.  نیاز دارم تا با پذیرش چیزهایی که نمیتوانم تغییر دهم، آرامش را در زندگی ام بیابم. این چیزی است که در جلسات یاد گرفته ام . این به آن معنی نیست که بگویم زندگی ام آسان و عاری از درد خواهد شد.  در واقع این فرآیند احتمالا به زمان وتلاش زیادی نیاز خواهد داشت. شعار " به آسانی انجامش بده" صبر را به من می آموزد .
تفکری برای امروز :  با ایمان داشتن به نیروی برترم، تمرکزم را روی خودم و زندگیم نگاه خواهم داشت. با دانستن اینکه خداوند اداره میکند و صلح و آرامش خواهم داشت. با دانستن اینکه سپاسگزاری طرز رفتارم را تغییر میدهد بخاطر همه چیزهایی که امروز در زندگی ام دارم ، سپاسگزار خواهم بود.