یازدهم مهر:   به گونه ای زندگی کن که دوست داری. این خودخواهی نیست. خودخواهی آنست که تلاش کنی دیگران را آنگونه که تو می خواهی تغییر دهی.

   وقتی به دوران مصرف فکر می کنم، می بینم چقدر خودخواه بودم. وقتی به اتفاق عده ای جایی می رفتیم برایم مهم نبود چه کسی از دود سیگارم آزرده می شود. چیزی که برایم اهمیت داشت مصرف بود. اصلا به احساسات دیگران احترام نمی گذاشتم. اکنون وقتی کسی نزدیکم سیگار می کشد از لحاظ جسمی و روحی بسیار آزرده می شوم زیرا دیگر مصرف کننده نیستم و آنان می بایست به حق و حقوق دیگران احترام بگذارند. اکنون به این باور رسیده ام اگر الگوی خوبی برای آنان باشم شاید آنان نیز روزی تمایل به قطع مصرف پیدا کنند. وقتی یک تازه وارد بودم از رفتن به مکان های مصرف اجتناب می کردم اما اکنون وقتی مجبور به حضور در مکان های مصرف می شوم از نیروی برتر درخواست کمک می کنم. من آموخته ام که دیگر خود را در پشت پرده ای از دود پنهان نکنم و هر روز به دنبال بخش هایی از زندگی بگردم که هنوز موفق به دیدن آن نشده ام. این روشن بینی برای من هدیه بزرگیست.

برای امروز، مردم را متفاوت از گذشته می بینم. آیا می توانم آنان را به همین گونه ای که هستند بپذیرم؟