11 مهر امروز برای رسیدن به پاسخ‌ها، از راه ارتباط بر اساس احترام متقابل و عشق ورزیدن به همنوع وارد محوطه‌ی عشق می‌شوم. با اینحال مجبور نیستم هر کسی را دوست داشته باشم، ولی می‌توانم به عقاید و ارزش‌هایش احترام بگذارم و با اینکار به نقاط اشتراک‌مان که باورهای‌مان از انسان و انسانیت و قدرت عشق نشأت گرفته، ارزش بگذاریم. بسیاری از ویژگی‌ها و فضیلت‌های خودمان آگاهی داریم، ولی از به کارگیری آن به خاطر داشتن ترس و غرور و انکار عاجز هستیم. ما می‌توانیم با عشق ورزیدن به همنوعمان به خودمان نیز عشق بدهیم. امروز اصول برنامه‌ی خودیاری روی شخصیت هر فردی از طرف خودش اهمیت داده و ارزش می‌گذارد. همه‌ی ما نزد خداوند عزیز و دوست داشتنی هستیم و همین ارزش ما در روابط اجتماعی بین ما می‌باشد. امروز خدمتگزاری و رساندن پیام رهایی و آزادی به افراد در بند و اسیر در دام عادت و وابستگی و هم‌وابستگی همان ارزش گذاردن به همنوعان و خود می‌باشد. من برای خودم دعا می‌کنم و از خداوند برای خودم تقاضای کمک می‌کنم. آیا باز هم می‌‌گویم مرا دعا کنید، یا التماس دعا.. خود و دیگران را دوست داشته باش!