دهم مهر:   کسی که شخصیت ظاهری خود را بر ارزش هایش ترجیح دهد، به زودی هر دو را از دست خواهد داد.

   خدمت همواره ارزش والایی در این برنامه دارد. در بسیاری از جلسات انجمن نیکوتینی های گمنام بعد از پایان جلسه با قهوه یا چایی از اعضاء پذیرایی نمی شود. بدین شکل شاید از اولین گام جهت ارائه خدمت به اعضاء اجتناب گردیده باشد. اما اشکالی ندارد زیرا قهوه یا چایی برای بسیاری از ما که مایل به باقی ماندن در قطع مصرف نیکوتین هستیم وسوسه برانگیز است. روش های بسیاری برای خدمت وجود دارد. می توان از طریق خدمت منشی، نشریات، خوشآمدگویی، گردانندگی، پاسخ گویی به تلفن، شرکت در جلسات کارگاهی، تهیه کیک تولد، سرویس دادن به تازه وارد، چیدن صندلی ها، راه اندازی جلسات و یا بسیاری خدمات دیگر در راستای تداوم بقای انجمن خدمت کرد. شاید مهمترین خدمتی که می توانم بکنم در میان گذاشتن تجربه، امید و نیرو با سایر اعضاء باشد. خدمت ابزار بسیار مهمی است که برنامه بر آن تاکید بسیاری دارد و طی آشنایی با برنامه دریافته ام خدمت کلید دروازه رهائیست.

برای امروز، جهت خدمت به دیگران راهی خواهم یافت.