9 مهر
کاری از روی ایمان
برنامه نارانان دنیای مرا تغییر داده است. البته، دنیا در واقع تغییر نکرده، بلکه این فکر من است که تغییر کرده است. من یاد گرفته ام که ببینم چرا و چطور به روشهای معینی فکر کنم. همچنین یاد گرفته ام که برای هر کلمه بیشتر از یک معنی وجود دارد. حالا میتوانم موقعیتها و روشهای مختلف عکس العمل به آنها را ببینم. این روش زندگی به من حق انتخاب میدهد. مجبور نیستم مانند گذشته واکنش نشان دهم. امروز روش جدیدی برای نگاه کردن به زندگی و مقابله با مشکلاتم یافته ام. 
میتوانم به خاطر بیاورم که در بازی های دوران بچگی اگر تسلیم میشدی معنی اش این بود که باخته ای. من با این احساس بزرگ شده ام که تسلیم شدن راه مورد قبولی برای رشد نیست، با این وجود از وقتی که در جلسات نارانان شرکت کرده ام. کشف کرده ام که تسلیم شدن میتواند معنای کاملا متفاوتی داشته باشد. امروز میتوانم اراده ام را به نیروی برترم واگذار کنم. این موضوع بدین معنی نیست که من شکست خورده ام . از کنترل و سپردن به نیروی برتر است. من تعیین کرده ام که خودم نمیتوانم آن کار را انجام دهم. اما به این معنی نیست که دست کشیده ام. من تصمیم میگیرم که اراده ام را به مراقبت یک نیروی برتر از خودم بسپارم. خدایی که درک کرده ام. 
تفکری برای امروز : وقتی احساس میکنم که در مشکلات غوطه ور شده ام و توانایی مقابله با آنها را ندارم میتوانم تسلیم شوم و اجازه دهم خدایی که درک کرده ام کنترل را به دست بگیرد. این یک رفتار از روی ترس نیست بلکه رفتاری از روی ایمان است.