نهم مهر:   برای رسیدن به آرامش صبر پیشه کن. ما زمانی از بیماری آگاه می شویم که درمان آغاز شود.

   در امتداد ساحل رود ردیفی از درختان وجود دارد که من از دیدن آن ها لذت می برم. وقتی باد می وزد درختان به رقص در می آیند. عادت های من نیز اثر نیرومند مشابهی بر زندگیم دارند. الگوهای ثابت و تکراری شخصیت و سرنوشت مرا تشکیل می دهند. بعضی از این الگوها خوشایند و بعضی ممکن است ناخوشایند باشند. من انسانی خوشبخت هستم که توانسته ام تاثیرات مخرب نیکوتین را بر جسم و روح و روانم باور کنم. وقتی وسوسه مصرف نیکوتین در تلاش است تا مرا به کام مرگ بکشاند به کمک نیرویی برتر نیازمندم. نیروی برتر از من و سایر اعضای انجمن که در جستجوی رشد معنوی و زندگی سالم هستیم حمایت می کند. من حق انتخاب دارم تا صدماتی را که اعتیادم بر زندگی خود و دیگران وارد کرده جبران و راه رشد معنوی را با جدیت بپیمایم.

برای امروز، جهت یافتن راهی تازه برای نوسازی شخصیت خود و رشد معنوی سپاسگزار خداوندم.