ششم مهر:   انسان خردمند باید به یاد داشته باشد همانطور که زاده گذشته است زاینده آینده نیز می باشد.

   افراد بسیاری را دیده ام که به انجمن پیوسته و پس از مدتی از آن جدا شده اند. نمی دانم که به کجا رفته اند و آیا هنوز پاک هستند یا خیر. برای من پاک ماندن از نیکوتین و بهبودی در اولویت است. لازمه به اجرا در آمدن این اولویت به کارگیری اصول روحانی قدم ها در زندگیست. وقتی به انجمن نیکوتینی های گمنام پیوستم به خوبی می دانستم که اصول روحانی نهفته در قدم ها همان اصولی است که در برنامه های دوازده قدمی دیگر آموخته بودم اما با این حال می بایست تسلیم می شدم و این اصول را در رابطه با تاثیراتی که مصرف نیکوتین بر زندگیم گذاشته بود به کار می بردم. آزادی که به واسطه برداشتن قدم های دوازده گانه در انجمن نیکوتینی های گمنام به دست آوردم به هیچ یک از چیزهایی که تا آن زمان تجربه کرده بودم شباهت نداشت. نه تنها از اسارت نیکوتین رها گشتم بلکه از لحاظ جسمی، روحی و روانی به آزادی بیشتری رسیدم.

برای امروز، می دانم تا زمانی که اصول روحانی قدم ها را در تمام امور زندگی به کار بندم از مسیر بهبودی منحرف نخواهم شد.