6 مهر
بسیاری از ما بدلیل قرار گرفتن در معرض الکلیسم دیدگاه خود را در این مورد که چه کسانی هستیم و قادر به انجام چه اموری هستیم و قدرت انجام چه اموری را نداریم،از دست میدهیم.ما در مورد محدودیت های فردی خویش عقایدی را میپذیریم که واقعیت ندارند.الانان به ما کمک میکند تا حقیقت را از دروغ تشخیص دهیم و دیدگاهی جدید و هدفمند به خویشتن داشته باشیم.
همیشه به من گفته شده بود که من ذاتا ضعیف هستم و از هرگونه تلاش و هیجانی باید اجتناب کنم.با باور این عقیده از تکاپو، ورزش،مشاغل خاص و حتی رقصیدن خودداری میکردم.چرا که یقین داشتم بدن ضعیف من قدرت تحمل فشار را ندارد.پاسخ نهایی من بر هر دعوتی اینگونه بود."من نمیتوانم".در الانان دریافت نسبت به خود تصور نادرستی دارم.من هرگز به عقاید شخص ام فکر نکرده بودم ودر مورد انها کنجکاوی نمیکردم.اما وقتی که عمیقا نگاه کردم دریافتم که عقاید نادرستی دارم.من همانند تمامی افرادی که میشناختم هستم.یکباره تعجب کردم که فرضیات اشتباهم تا چه حد مرا محدود کرده اند.یک راه جدید و کامل از زندگی برایم گشوده شد زیرا حمایت و شهامتی پیدا کردم تا بینشی جدید نسبت به خویش داشته باشم.

یاداوری امروز

من اجازه نخواهم داد عقاید کهنه محدود کننده و خطاهایم غیرقابل تغییر بمانند.ممکن است استعداد و نیروهایی را در خود کشف کنم که تا بحال فرصت ظهور پیدا نکرده اند.امروز با رها کردن باورهای کهنه فرصتی مییابم تا مطالب جالبی در مورد خویش بیاموزم.
((برای محدودیت هایتان دلیل بیاورید و اطمینان کافی پیدا کنید که انها متعلق به شماست